Download

jpg
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง.jpg
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
pdf
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต..pdf
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาอบต.
pdf
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล.pdf
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
doc
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ปี63.doc
ระเบียบวาระการประชุมสภา-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ปี-2563
docx
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3.docx
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3
docx
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการร่วม2563.docx
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการร่วม2563
doc
บันทึกข้อความทบทวนภารกิจ.doc
บันทึกข้อความทบทวนภารกิจ
docx
สรุปโครงการในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี63.docx
สรุปโครงการในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2563
docx
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสม63.docx
ตารางสรุปโครงการในข้อบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี63
docx
ประกาศติดตามประเมินผลแผน63.docx
ประกาศติดตาม63
pdf
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563.pdf
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563
pdf
บันทึกข้อความผลวิเคราะห์คะแนนitas2563.pdf
บันทึกข้อความผลวิเคราะห์คะแนนitas2563
doc
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ-2563.doc
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ-2563
pdf
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม.pdf
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
docx
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.docx
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
pdf
4.รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
4.รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
pdf
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-64-66.pdf
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-64-66
pdf
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล64.pdf
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล64
pdf
1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-2564-66.pdf
1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-2564-66
jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ12เดือน.2564/3.jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ12เดือน.2564/3
jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ12เดือน.2564/2.jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ12เดือน.2564/2
jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ12เดือน2564.jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ12เดือน2564
jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ6เดือน2564/2.jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ6เดือน2564/2
jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ6เดือน2564/1.jpg
รายงานผลการดำเนินการตามแผนรอบ6เดือน2564/1
jpg
รายงานผลแผนรอบ12เดือน2564/2.jpg
รายงานผลแผนรอบ12เดือน2564/2
jpg
รายงานผลแผนรอบ12เดือน2564/1.jpg
รายงานผลแผนรอบ12เดือน2564/1
jpg
รายงานผลแผนรอบ6เดือน2564/2.jpg
รายงานผลแผนรอบ6เดือน2564/2
jpg
รายงานผลแผนรอบ6เดือน2564/1.jpg
รายงานผลแผนรอบ6เดือน2564/1
doc
ข้อมูลการให้บริการประชาชน64.doc
ข้อมูลการให้บริการประชาชน64
doc
ประกาศเจตจำนง64.doc
ประกาศเจตจำนง64
docx
แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม.docx
แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
doc
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ64.doc
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ64
docx
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.docx
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
doc
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.doc
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
jpg
ประกาศกำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียงสมาชิกฯและนายกอบจ..jpg
ประกาศกำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียงสมาชิกฯและนายกอบจ.
jpg
มอบอำนาจ2.jpg
มอบอำนาจ2
jpg
มอบอำนาจ1.jpg
มอบอำนาจ1
pdf
คู่มือการเลือกตั้ง อบต..pdf
คู่มือการเลือกตั้ง อบต.
docx
การทบทวนข้อบัญญัติฯ.docx
การทบทวนข้อบัญญัติฯ
doc
ประกาศแผนการป้องกันการทุจริต.doc
ประกาศแผนการป้องกันการทุจริต
pdf
พ.ร.บ.อบต.2562.pdf
พ.ร.บ.อบต.2562
pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง2563.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง2563
pdf
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ6เดือน2563.pdf
รายงานผล6เดือน
pdf
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม.pdf
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1.pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
pdf
ประกาศเจตจำนง2563.pdf
ประกาศเจตจำนง
docx
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2563.docx
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2563
pdf
4.รายงาานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
4.รายงาานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
pdf
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-แผนบุคลา.pdf
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-แผนบุคลากร-ดงพระราม-61-63
^