Download

pdf
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี.pdf
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
pdf
แผนอัตรากำลัง.pdf
แผนอัตรากำลัง
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3.pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2..pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2.
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2.pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1..pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1.
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1.pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1
pdf
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉ.2 2561.pdf
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉ.2 2561
pdf
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน2560.pdf
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน2560
pdf
พรบ.ขุดดินถมดิน2543.pdf
พรบ.ขุดดินถมดิน2543
pdf
แผนพัฒนาบุคลากร.pdf
แผนพัฒนาบุคลากร
pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนฯ.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนฯ
pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน.pdf
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
pdf
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
pdf
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
pdf
แผนปปช.62.pdf
แผนปปช.62
pdf
รายงานผลรอบ6เดือน12เดือน.pdf
รายงานผลรอบ6เดือน12เดือน
pdf
รายงานผลการดำเนินการแผนปปช..pdf
รายงานผลการดำเนินการแผนปปช.
pdf
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
doc
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.doc
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
docx
การติดตามประเมินผลแผน.docx
การติดตามประเมินผลแผน
docx
แผน4ปี.docx
แผน4ปี
docx
ยุทธศาสตร์62.docx
ยุทธศาสตร์62
docx
คำนำแผน62.docx
คำนำแผน62
doc
ใช้แผนพัฒนา62.doc
ใช้แผนพัฒนา62
docx
แผนดำเนินงาน62.docx
แผนดำเนินงาน62
doc
บทนำแผนดำเนินงาน62.doc
บทนำแผนดำเนินงาน62
doc
คำนำแผน62.doc
คำนำแผน62
docx
รายการการประชุมคกก.มีส่วนร่วม.docx
รายการการประชุมคกก.มีส่วนร่วม
docx
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.docx
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
doc
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.doc
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
jpg
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.jpg
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
doc
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ.doc
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ
doc
มาตรการป้องกันการรับสินบน.doc
มาตรการป้องกันการรับสินบน
doc
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต.doc
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
doc
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต.doc
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
doc
คู่มือประชาชน2.doc
คู่มือประชาชน2
doc
คู่มือประชาชน1.doc
คู่มือประชาชน1
doc
ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ.doc
ประกาศใช้คู่มือประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
pdf
รายงานแผนการทุจริต61.pdf
รายงานแผนการทุจริต61
docx
ธรรมมาภิบาลในการทำงาน บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จ.docx
ธรรมมาภิบาลในการทำงาน บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จ
doc
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ปี 2561.doc
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ปี 2561
doc
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามพรบ.ข้อมูลข่าสาร.doc
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามพรบ.ข้อมูลข่าสาร
pdf
งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี.pdf
งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี
pdf
งบแสดงผลการดำเนินงานรอบ6เดือน.pdf
งบแสดงผลการดำเนินงานรอบ6เดือน
pdf
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
pdf
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน.pdf
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน
pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561.pdf
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
^