รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ผด.6 รายงานผลการดำเนินงาน2561.xls xls (98)
รายงานผลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง2561.xlsx xlsx (75)
รายงานแผนปี2561.xls xls (104)
งบแสดงผลการดำเนินงานรอบ6เดือน.pdf pdf (9)

ปี 2562
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม61.pdf pdf (0)
ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน61.pdf pdf (2)
ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม61.pdf pdf (0)
ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม62.pdf pdf (1)
ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์62.pdf pdf (0)
ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม62.pdf pdf (0)
ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน62.pdf pdf (1)
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม62.pdf pdf (3)
 
^