Download

jpg
ประกาศกำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียงสมาชิกฯและนายกอบจ..jpg
ประกาศกำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียงสมาชิกฯและนายกอบจ.
jpg
มอบอำนาจ2.jpg
มอบอำนาจ2
jpg
มอบอำนาจ1.jpg
มอบอำนาจ1
pdf
คู่มือการเลือกตั้ง อบต..pdf
คู่มือการเลือกตั้ง อบต.
docx
การทบทวนข้อบัญญัติฯ.docx
การทบทวนข้อบัญญัติฯ
doc
ประกาศแผนการป้องกันการทุจริต.doc
ประกาศแผนการป้องกันการทุจริต
pdf
พ.ร.บ.อบต.2562.pdf
พ.ร.บ.อบต.2562
pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง2563.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง2563
pdf
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ6เดือน2563.pdf
รายงานผล6เดือน
pdf
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม.pdf
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน1.pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
pdf
ประกาศเจตจำนง2563.pdf
ประกาศเจตจำนง
docx
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2563.docx
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2563
pdf
4.รายงาานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf
4.รายงาานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
pdf
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-แผนบุคลา.pdf
3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-แผนบุคลากร-ดงพระราม-61-63
pdf
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-2562.pdf
1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-2562
doc
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง2563.doc
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง2563
doc
การประเมินความเสี่ยง2563.doc
การประเมินความเสี่ยง2563
pdf
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562.pdf
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562
pdf
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563-รอบ6เดือน.pdf
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2563-รอบ-6-เดือน
pdf
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563ไตรมาส3.pdf
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563ไตรมาส3
pdf
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563ไตรมาส2.pdf
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563ไตรมาส2
pdf
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563ไตรมาส1.pdf
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ2563ไตรมาส1
pdf
ข้อมูลการให้บริการประชาชน2563.pdf
ข้อมูลการให้บริการประชาชน2563
doc
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน.doc
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน2562
mp4
Presentation-ขยะ.mp4
Presentation-ขยะ
pdf
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 2561.pdf
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี 2561
pdf
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม62.pdf
ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม62
pdf
ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน62.pdf
ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน62
pdf
ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม62.pdf
ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม62
pdf
ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์62.pdf
ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์62
pdf
ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม62.pdf
ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม62
pdf
ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม61.pdf
ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม61
pdf
ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน61.pdf
ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน61
pdf
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม61.pdf
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม61
doc
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.doc
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
pdf
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท..pdf
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.
pdf
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี.pdf
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
pdf
แผนอัตรากำลัง.pdf
แผนอัตรากำลัง
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3.pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2..pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2.
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2.pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1..pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1.
pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1.pdf
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1
pdf
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉ.2 2561.pdf
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉ.2 2561
pdf
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน2560.pdf
ระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน2560
pdf
พรบ.ขุดดินถมดิน2543.pdf
พรบ.ขุดดินถมดิน2543
pdf
แผนพัฒนาบุคลากร.pdf
แผนพัฒนาบุคลากร
^